Algemene voorwaarden

PrintConcept.nl is nu Flyer.nl!

Vanaf nu kan je niet meer bestellen op PrintConcept.be en lopen alle
bestellingen via Flyer.nl. Voor jou verandert er weinig: een groter productaanbod,
dezelfde kwaliteit en dezelfde prijs!

GA NU NAAR FLYER.NL

Log in, als klant, met je PrintConcept.nl gegevens. We hebben je profiel en adressen overgezet.

RAADPLEEG JE HISTORIEK OP PRINTCONCEPT.NL

Je kan nog tot 12 januari 2017 de historiek van je bestellingen en facturen raadplegen op PrintConcept.nl.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, bestellingen, facturen,… Door het accepteren van een aanbod of het geven van een opdracht, aanvaardt de opdrachtgever uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen door PrintConcept.com voor akkoord ondertekend. De klant erkent te hebben afgezien van eventuele bestaande eigen voorwaarden.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding worden al onze aanbiedingen en informatie vrijblijvend en ten indicatieve titel verstrekt. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en zijn slechts geldig voor een bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in een offerte is deze 30 kalenderdagen geldig. Elke verstrekte order bindt ons slechts na schriftelijke bevestiging van aanvaarding van de order. Van zodra wij de betaling van de bestelling hebben ontvangen, wordt de bestelling beschouwd als goedgekeurd. Leverancier en klant erkennen dat elektronische communicatie kunnen dienen als bewijs voor goedkeuring van de drukproef.

De prijzen worden berekend aan de dagprijzen op de dag van de opmaak van de offerte, behoudens andersluidend uitdrukkelijk en afwijkend beding. Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper dat wij gerechtigd zijn de overeengekomen prijs te verhogen indien de prijzen van materialen, lonen, sociale lasten en dergelijke meer een verhoging ondergingen sinds de datum van de overeenkomst. Dergelijke prijsverhoging zal aan de klant schriftelijk worden meegedeeld en is voor hem bindend.

Al de door ons verkochte goederen worden afgeleverd in onze magazijnen en de klant zorgt en betaalt voor het transport naar de door hem gekozen plaats. De aanvaarding der goederen gebeurt in onze magazijnen vóór belading van het transportmiddel en vanaf dan gaat het risico over op de klant. Verlies of beschadiging is vanaf dan voor zijn rekening.

Leveringstermijnen zijn slechts bij benadering aangegeven. Vertraging kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van het contract of order.

Tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen uit de overeenkomst blijven de goederen onze eigendom. Zonder ons medeweten is de koper vóór de betaling niet bevoegd de goederen aan derden over te dragen.

PrintConcept.com blijft te allen tijde eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle software en grafische ontwerpen. De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten betreffende de informatie, logo’s en afbeeldingen die hij in zijn ontwerp laat opnemen en waarborgt dat PrintConcept.com nooit op enige wijze kan worden aangesproken hiervoor.

Mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen aan grafische ontwerpen zullen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever. Het overmaken van een gedagtekende en ondertekende ‘goed voor druk’ of een orderbevestiging via e-mail ontslaat PrintConcept.com van alle verantwoordelijkheid uit hoofde van tijdens of na het drukken vast gestelde fouten of weglatingen.

Indien de levering door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard, heeft PrintConcept.com het recht de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. De klant ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.

In geval van aantoonbare fout van PrintConcept.com beperkt onze waarborg zich tot vervanging van de geleverde goederen of diensten of indien dit niet mogelijk is, tot teruggave van de prijs. PrintConcept.com kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van om het even welke aard, welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan PrintConcept.com of een van haar aangestelden, toe te schrijven fout of nalatigheid in de uitvoering van de verstrekte goederen of diensten.

Indien niet terstond na de levering in onze magazijnen wordt geprotesteerd zijn de gegevens op de afleveringsbonnen, vrachtbonnen,... als juist erkend. Alle overige klachten moeten om aanvaard te zijn uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst der goederen of diensten per aangetekend schrijven worden ingediend. Bemerkingen geven de koper niet het recht om de betaling op te schorten.

Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Elke factuur is netto, contant betaalbaar te Antwerpen, tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen.

Bij wanbetaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 50 euro en met een rente van 1,25% per maand vanaf de vervaldatum, waarbij elke begonnen maand zal aangerekend worden voor een volle maand. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald. Bij elke herhaalnota worden 12,50 euro administratiekosten in rekening gebracht. PrintConcept.com zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn, zonder ingebrekestelling, alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en / of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van PrintConcept.com nakoming en / of schadevergoeding van de klant te vorderen. Bovendien zal bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag het geheel van schulden opvorderbaar worden.

Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen. Van deze regeling kan enkel door PrintConcept.com worden afgeweken.

 

 

PrintConcept.nl

draaide de bladzijde
om en is nu...

Meer info
Ontdek de voordelen

Even geduld aub, de pagina is aan het laden.